• Alleen vandaag gratis verzending!
 • Alleen vandaag gratis verzending!

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Aanbieding Specialist

 

Aanbieding Specialist biedt aan kopers en verkopers een bemiddelingsplatform aan waar kopers bestellingen kunnen plaatsen bij verkopers. Aanbieding Specialist is geen verkoper, is niet de eigenaar van de producten die worden aangeboden op de website en is geen partij bij de transactie tussen de koper en de verkoper die middels het bemiddelingsplatform wordt afgesloten. Op het gebruik van dit bemiddelingsplatform door de koper zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

 

 • Definities
  • 1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
   1. Aanbieding Specialist: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: E-candy handelend onder de naam “Aanbieding Specialist”, gevestigd aan de Roodborststraat 14 te Leeuwarden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 74613367;
   2. koper: de koper die via de website producten bij de verkoper bestelt of wenst te bestellen;
   3. overeenkomst: de overeenkomst tussen Aanbieding Specialist en de koper tot het gebruiken van de dienst;
   4. dienst: de online bemiddelingsdienst die Aanbieding Specialist via de website aan de koper ter beschikking stelt;
   5. website: de website www.aanbieding-specialist.nl die door Aanbieding Specialist wordt beheerd;
   6. verkoper: het bedrijf dat via de website producten te koop aanbiedt en verkoopt;
   7. producten: de producten die de verkoper via de website aanbiedt en verkoopt;
   8. koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen de koper en de verkoper.
  • 2 Tenzij uit de context anders blijkt, verwijzen gedefinieerde begrippen in het enkelvoud tevens naar het meervoud en vice versa.

 

 • Algemeen
  • 1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de koper en Aanbieding Specialist en op het gebruik van de dienst door de koper.
  • 2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
  • 3 Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. In dat geval heeft Aanbieding Specialist het recht om daarvoor in de plaats te stellen een voor de koper niet onredelijk bezwarende bepaling die de nietige bepaling zo dicht mogelijk benadert.
  • 4 Aanbieding Specialist heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van het plaatsen van de bestelling.
  • 5 Indien Aanbieding Specialist niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Aanbieding Specialist in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

 

 • Aanbod, prijzen, verzendkosten, btw en invoerrechten
  • 1 Ieder aanbod op de website is vrijblijvend.
  • 2 De producten worden te koop aangeboden door de verkopers en niet door Aanbieding Specialist. Aanbieding Specialist is niet de eigenaar van de producten die op de website te koop worden aangeboden.
  • 3 Kennelijke verschrijvingen en fouten op de website zijn niet bindend voor de verkopers.
  • 4 Vermelde prijzen gelden niet automatisch voor toekomstige bestellingen.
  • 5 Aanbieding Specialist is nimmer verantwoordelijk voor teksten en/of foto’s opgenomen in het aanbod die afkomstig zijn van een verkoper.
  • 6 De vermelde prijzen zijn inclusief verzendkosten, tenzij op de website uitdrukkelijk anders is vermeld. Indien verzendkosten aan de koper in rekening worden gebracht, dan wordt de hoogte van de verzendkosten voorafgaand aan het plaatsen van de bestelling via de website aan de koper kenbaar gemaakt.
  • 7 Indien de verkoper buiten de Europese Unie (EU) gevestigd is, dan is het mogelijk dat btw en invoerrechten door de bezorger aan de koper in rekening worden gebracht. De vermelde prijzen op de website voor de producten van verkopers gevestigd buiten de EU zijn exclusief btw en invoerrechten. De koper is verantwoordelijk voor het betalen van de btw en de invoerrechten voor de producten die hij bij een verkoper gevestigd buiten de EU besteld heeft. Voor meer informatie over btw en invoerrechten ten aanzien van het ontvangen van producten afkomstig buiten de EU kan de koper de website van de Belastingdienst raadplegen, zie bijvoorbeeld https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/douane/goederen_ontvangen_uit_het_buitenland/van_organisaties_en_bedrijven/moet_ik_belastingen_bij_invoer_betalen.

 

 • Account
  • 1 Op de website kan de koper een account aanmaken. Voor het plaatsen van een bestelling is het aanmaken van een account niet noodzakelijk. De koper kan tevens als gast een bestelling bij een verkoper plaatsen.
  • 2 Nadat de registratie succesvol is voltooid, stuurt Aanbieding Specialist de koper onverwijld via de e-mail een bevestiging van de registratie.
  • 3 De koper is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn account en voor zijn inloggegevens.
  • 4 Constateert de koper dat een ongeautoriseerde derde gebruik maakt of heeft gemaakt van zijn account, dan dient de koper zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen.

 

 • Gebruiksvoorwaarden
  • 1 Bij het gebruik van de website dient de koper zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker verwacht mag worden.
  • 2 Het is de koper niet toegestaan de beveiligingsapplicaties op de website te omzeilen dan wel te kraken.
  • 3 Indien de koper in strijd handelt met deze algemene voorwaarden, de overeenkomst, wet- en regelgeving, de rechten van derden schendt, onrechtmatig jegens Aanbieding Specialist handelt of de koopovereenkomst niet of niet naar behoren nakomt, dan is de koper aansprakelijk voor alle schade die Aanbieding Specialist daardoor lijdt en is Aanbieding Specialist gerechtigd de koper de toegang tot de dienst te ontzeggen en/of het account van de koper te blokkeren. De koper wordt hiervan via de e-mail op de hoogte gesteld.

 

 • Diensten
  • 1 Aanbieding Specialist zal de diensten naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar leveren.
  • 2 Aanbieding Specialist is gerechtigd om ten behoeve van onderhoud de dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen.
  • 3 Aanbieding Specialist kan zonder aankondiging wijzigingen in elk onderdeel van de website aanbrengen.

 

 • Totstandkoming van de koopovereenkomst
  • 1 De koopovereenkomst komt tot stand op het moment dat de koper succesvol het gehele bestelproces via de website heeft doorlopen.
  • 2 Het bestelproces kan enkel afgerond worden nadat de koper heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
  • 3 Nadat de koopovereenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt Aanbieding Specialist de koper onverwijld een bevestiging via de e-mail. Indien de koper geen bevestigingse-mail van Aanbieding Specialist heeft ontvangen, dan kan de koper contact opnemen met de klantenservice van Aanbieding Specialist, zie artikel 17 voor de contactgegevens.

 

 • Verplichtingen van de koper
  • 1 Voordat de koper een bestelling plaatst, dient de koper goed de productomschrijving van het product te lezen.
  • 2 De koper staat ervoor in dat alle gegevens die hij invult bij het plaatsen van een bestelling en bij het aanmaken van een account correct en volledig zijn.

 

 • Koopovereenkomst tussen de verkoper en de koper
  • 1 De website is zo ingericht dat kopers een koopovereenkomst rechtstreeks met de verkoper aangaan. De identiteit en de contactgegevens van de verkoper staan duidelijk op de website. Aanbieding Specialist maakt geen onderdeel uit van de keten leverancier – afnemer. Aanbieding Specialist stelt aan de verkoper en de koper slechts de website (bemiddelingsplatform) en een betaalsysteem ter beschikking met als doel een koopovereenkomst tussen de verkoper en de koper tot stand te laten komen en om de betalingen namens de verkoper te incasseren.

 

 • Betaling
  • De betaling voor de producten loopt via Aanbieding Specialist. De koper gaat middels de website een betaal-overeenkomst aan met Aanbieding Specialist en niet met de verkoper. Aanbieding Specialist ontvangt namens de verkoper de bedragen die de koper aan de verkoper verschuldigd is.
  • Er zijn passende veiligheidsmaatregelen genomen om de elektronische betaling via de website veilig te laten verlopen.
  • Indien de koper vragen en/of klachten heeft i.v.m. de betaal-overeenkomst die hij met Aanbieding Specialist is aangegaan, dan dient de koper contact op te nemen met de klantenservice van Aanbieding Specialist, zie artikel 17 voor de contactgegevens.

 

 • Levering
  • Het bestelde product wordt door de verkoper geleverd op het door de koper opgegeven afleveradres.
  • De door de verkoper vermelde leveringstermijn is naar beste weten vastgesteld en zal zoveel mogelijk in acht worden genomen. Verkopers op de website kunnen verschillende leveringstermijnen hanteren. Dit kan tot gevolg hebben dat producten uit één bestelling niet tegelijk geleverd worden.
  • Constateert de koper transportschade aan het geleverde product, dan dient de koper dat zo spoedig mogelijk te melden aan de verkoper.

 

 • Herroepingsrecht
  • De koper heeft het recht gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen de koopovereenkomst te ontbinden. Deze termijn begint te lopen vanaf het moment dat de koper de gehele bestelling heeft ontvangen. Via de e-mail voor de levering of schriftelijk bij de aflevering van het bestelde product wordt de koper gewezen op het herroepingsrecht.
  • Aanbieding Specialist handelt in opdracht van de verkopers de retourzendingen af.
  • Wil de koper gebruik maken van zijn herroepingsrecht, dan dient de koper dat uitdrukkelijk binnen 14 dagen na ontvangst van de gehele bestelling aan Aanbieding Specialist kenbaar te maken. Dit kan via het e-mailadres info@aanbieding-specialist.nl. Aan de koper wordt het “Modelformulier voor herroeping” verstrekt dat de koper kan gebruiken indien hij de overeenkomst wil ontbinden, maar de koper is daartoe niet verplicht.
  • Indien de koper op elektronische wijze aan Aanbieding Specialist kenbaar maakt dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, dan stuurt Aanbieding Specialist na ontvangst van deze melding de koper een ontvangstbevestiging.
  • De koper kan ook, zonder eerst Aanbieding Specialist ervan op de hoogte te stellen dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, het product binnen de herroepingsperiode zoals omschreven in artikel 12.1 terugsturen. In een dergelijk geval dient de koper het “modelformulier voor herroeping” of een andere ondubbelzinnige verklaring waaruit blijkt dat de koper een beroep doet op zijn herroepingsrecht bij te voegen bij de retourzending.
  • Tijdens de bedenktijd is de koper verplicht zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. De koper dient het product slechts uit te pakken of te gebruiken in de mate die nodig is om de aard en de kenmerken van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de koper het product slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
  • De koper is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in artikel 12.6.
  • Doet de koper een beroep op zijn herroepingsrecht, dan dient de koper het product binnen 14 dagen onbeschadigd, met de originele labels en bij voorkeur in de originele verpakking naar het volgende retouradres terug te sturen:

 

Aanbieding Specialist

Roodborststraat 14

8916 AG Leeuwarden

 

 • Is het geretourneerde product beschadigd gedurende de herroepingsperiode, dan wordt deze schade in mindering gebracht op het bedrag dat overeenkomstig artikel 12.12 aan de koper wordt terugbetaald.
 • Indien de koper de koopovereenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product naar het in artikel 12.8 genoemde retouradres voor rekening van de koper.
 • Het risico van de retourzending rust bij de koper.
 • Aanbieding Specialist zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen nadat de koper een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht en Aanbieding Specialist het product retour heeft ontvangen de betaalde aankoopprijs namens de verkoper restitueren.
 • Aanbieding Specialist betaalt de koper namens de verkoper terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de koper de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de koper uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd. Voor de terugbetaling worden geen kosten in rekening gebracht.

 

 • Positie van Aanbieding Specialist
  • De koper erkent dat Aanbieding Specialist geen partij is bij de koopovereenkomst die tussen de koper en de verkoper tot stand komt. Aanbieding Specialist staat op geen enkele wijze in voor de kwaliteit van het geleverde product.
  • Indien de verkoper zich niet houdt aan de koopovereenkomst die hij heeft gesloten met de koper, dan is dat een zaak tussen de koper en de verkoper.
  • Indien de koper een klacht heeft over de verkoper en/of over het geleverde product, dan dient de koper contact op te nemen met de verkoper en dient de koper de verkoper daarop aan te spreken en niet Aanbieding Specialist.
  • Op verzoek van de koper kan Aanbieding Specialist bemiddelen bij een conflict en/of klachtenafhandeling tussen de koper en de verkoper te betrekking heeft op een koopovereenkomst die via de website tot stand is gekomen, Aanbieding Specialist is daartoe nimmer verplicht. Het feit dat Aanbieding Specialist bemiddelt tussen de koper en de verkoper betekent niet dat Aanbieding Specialist op enige wijze verantwoordelijk is voor het handelen en/of nalaten van de verkoper.
  • Aanbieding Specialist is op geen enkele wijze jegens de koper verantwoordelijk voor het gedrag, uitingen, informatieverstrekkingen, etc., van de verkoper. Indien de verkoper de koopovereenkomst niet of niet volledig nakomt, dan dient de koper de verkoper daarvoor aansprakelijk te stellen.

 

 • Intellectuele eigendomsrechten
  • Elk intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot de website, de programmatuur en waar het door Aanbieding Specialist aan de koper verstrekte gegevens betreft, verblijft bij Aanbieding Specialist of bij zijn licentiegever(s).
  • De koper dient de intellectuele eigendomsrechten van Aanbieding Specialist en van zijn licentiegever(s) te allen tijde te respecteren.

 

 • Aansprakelijkheid en verjaring
  • Aanbieding Specialist kan niet instaan voor de continue beschikbaarheid van zijn diensten, voor de juistheid van al de op de website voorkomende gegevens en/of het voorkomen van ongeautoriseerd gebruik daarvan door derden. De website kan technische onjuistheden of andere fouten bevatten. De website wordt aangeboden in zijn huidige staat en zoals beschikbaar, zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie van welke aard dan ook.
  • Indien informatie op de website afkomstig van een verkoper niet juist of volledig is, dan is Aanbieding Specialist daarvoor nimmer aansprakelijk.
  • Aanbieding Specialist garandeert niet dat de dienst vrij is van storingen. De koper erkent dat de dienstverlening onderbroken kan worden door diverse redenen. Aanbieding Specialist is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de tijdelijke onderbreking van de dienst.
  • Aanbieding Specialist is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Aanbieding Specialist of de verkoper is uitgegaan van door de koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
  • Aanbieding Specialist is niet aansprakelijk voor het verlies van door de koper toegepaste inlogcodes. Aanbieding Specialist is dan ook niet verantwoordelijk indien een ongeautoriseerde derde gebruik maakt van het account van de koper.
  • Aanbieding Specialist is niet aansprakelijk voor een hackerattack of voor virussen opgelopen door het gebruik van de dienst.
  • Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de koper uit welken hoofde ook jegens Aanbieding Specialist vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de koper deze rechten en/of bevoegdheden jegens Aanbieding Specialist kan aanwenden.
 • Overmacht
  • Aanbieding Specialist is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst of tot het leveren van de diensten indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen welke noodzakelijk zijn voor het leveren van de diensten, weersinvloeden, overheidsmaatregelen, epidemieën, stroomstoring, oorlog en rellen, brand, diefstal, dataverlies als gevolg van computerstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, alsmede iedere andere situatie waarop Aanbieding Specialist geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

 

 • Klantenservice
  • Voor vragen over de dienst of het indienen van een klacht m.b.t. de dienst kan de koper contact opnemen met de klantenservice van Aanbieding Specialist. De klantenservice van Aanbieding Specialist is op de volgende wijzen bereikbaar:
   1. Via het e-mailadres info@aanbieding-specialist.nl;
   2. Via het contactformulier op de website.
  • Bij Aanbieding Specialist ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Aanbieding Specialist binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  • Voor klachten over het geleverde product dient de koper contact op te nemen met de verkoper bij wie hij het product gekocht heeft. De contactgegevens van de verkoper staan duidelijk op de website en in de bevestigingse-mail.

 

 • Persoonsgegevens
  • Aanbieding Specialist verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan de koper het privacy beleid van Aanbieding Specialist raadplegen, zie https://aanbieding-specialist.nl/pages/privacy-policy.

 

 • Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  • Op alle diensten die Aanbieding Specialist levert en op de overeenkomst tussen de koper en Aanbieding Specialist is Nederlands recht van toepassing.
  • Alle geschillen tussen de koper en Aanbieding Specialist zullen bij uitsluiting berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Aanbieding Specialist is gelegen. De koper heeft 1 maand de tijd nadat Aanbieding Specialist zich schriftelijk jegens de koper op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.